دوشنبه, 29 مرداد 1397 ساعت 03:00

ناکارآمدی نظام بانکی، مهمترین چالش کشاورزی هوشمند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصر اقتصاد: با وجود اینکه اصلی‌ترین نقش در تأمین امنیت غذایی کشور را بخش کشاورزی بر عهده دارد، اما همواره این بخش مولد اقتصادی با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. بحران آب، ناپایداری در تولید، نبود سرمایه و سوء مدیریت از مشکلات این بخش است که همواره این صنعت را به خود درگیر کرده است.

با توجه به اهمیت و گستردگی صنعت کشاورزی، از مهمترین اقدامات در جهت رشد و توسعه می‌توان به کشاورزی هوشمند اشاره کرد. پیشرفت و مدرن‌سازی در کشاورزی، جدیت و اراده مسئولان و دست اندرکاران این صنعت را می‌طلبد.

  • تغییر سیستم بانکی

کمبود سرمایه در کشاورزی ایران موضوعی دیرینه است. نبود سرمایه و عدم سرمایه گذاری درست این صنعت را همواره دچار چالش کرده است.

در همین زمینه یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد: تا زمانی که سیستم بانکی ما تغییر نکند، فرهنگ مصرف را به سمت ترویج نبریم و به صادرات محصولات کشاورزی توجه نشود، نمی‌توانیم چندان در بخش کشاورزی هوشمند پیش برویم.

علی وقفچی، حرکت با علم را در قرن بیست و یکم، یک اصل دانست و اظهار داشت: در قرن بیست و یک که قرن ارتباطات نام گرفته است، زبان مشترکی در همه بخش‌ها به نام علم وجود دارد که اگر با علم روز حرکت نکنیم، پاسخگوی نیازهای حداقلی کشورمان نخواهیم بود. چرا که ما معتقدیم به جای حرف زدن و مقایسه امروز و دیروز باید براساس ظرفیت‌های کشور و علوم روز کار را جلو ببریم.

وی با بیان اینکه کشاورزی سنتی، مدرن و صنعتی برای کاملتر شدن به تکنولوژی و علم روز نیاز دارند افزود: نخستین چالش در این حوزه سیستم ناکارآمد بانکی است که امکان توسعه کشاورزی هوشمند را فراهم نمی‌کند و اگر هم محقق شود بسیار کند عمل خواهد کرد.

ترویج فرهنگ مصرف

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین به این نکته اشاره کرد که باید بحث ترویج در کشور را از ناکارآمدی یا کم کارآمدی به یک ترویج پویا، میدانی و کارآمد تبدیل کنیم و تا زمانی که این اتفاق نیفتد و فرهنگ مصرف را به سمت ترویج نبریم با کندی مواجه خواهیم بود.

در همین زمینه، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید به آن توجه داشت بحران کم آبی و نحوه صحیح مصرف است. در این رابطه، صادق طباطبایی نژاد، نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در کل بیشترین مصرف آب را در وهله اول در بخش کشاورزی داریم و بعد در صنعت. البته این طبیعی است که در بخش کشاورزی آب بیشتری مصرف شود. رویکردی که دولت در سالهای اخیر داشته که رویکرد خوبی هم بوده است بحث مدیریت کردن منابع آبی و بهینه کردن مصرف آب در کشاورزی است.

وی افزود: اینکه 90 درصد آب برای کشاورزی و صنعت مصرف می‌شود به این معنا نیست که در بخش کشاورزی مشکلی نداریم. با کمبود آب بیشترین فشار به بخش کشاورزی وارد می‌شود. باید دولتمردان و مردم همت کنند تا برای مصرف آب سیاست‌گذاری کنیم.

صادرات محصولات کشاورزی

در زمینه صادرات با وجود مزیت‌های مطلوب محصولات کشاورزی، ایران سهم ناچیزی از بازار جهانی این محصولات را در سطح منطقه دارد. به طوری که رده‌های یک تا 10 جدول جهانی به 35 نوع از محصولات کشور اختصاص دارد. بی‌ثباتی مقررات حاکم بر صادرات و کمبود سردخانه‌های مرزی برای صادرات به ویژه در مناطق آزاد تجاری از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی محصولات کشور و جذب بازارهای صادراتی است.

علی وقفچی خلاءهای قانونی را یکی دیگر از مشکلات این بخش دانست و افزود: ظرفیت‌های زیادی در کشور ما وجود دارد که حداقل در بخش کشاورزی می‌توانیم به صادرات ورود کنیم که متاسفانه این اتفاق آن طور که باید نمی‌افتد، به عنوان مثال طی بازدیدی که از کشور آفریقایی غنا داشتیم، یک کیلوگرم انار درجه 3 ما در آنجا 100 هزار تومان به فروش می‌رسید یا سیبی که در ارومیه ما کنار جاده رها می‌شود، در کشورهای اروپایی کیلویی 40 هزار تومان فروخته می‌شود.

وی در ارتباط با مطرح شدن مبحث کشاورزی هوشمند در مجلس عنوان کرد: فعلاً تا این لحظه کاری انجام نشده است، اما می‌توان از طریق اطلاع‌رسانی و پیگیری بخش‌های مرتبط این گونه موضوعات را هم پیگیری کرد.

کشاورزی هوشمند مزایای زیادی از جمله افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه، کاهش فرسایش خاک، بهبود عملکرد مدیریت مزرعه و بهینه‌سازی کیفیت محصول را در پی دارد که مجمع ملی خبرگان بخش کشاورزی این موضوع را دنبال می‌کنند.

تولید بیشتر و با کیفیت‌تر

کشاورزی هوشمند تصمیم گیری، مراقبت از گیاهان و حیوانات را آسان‌تر کرده و اجازه می‌دهد تا فرایندها به صورت خودکار انجام شوند. کشاورزی هوشمند همچنین بهره وری محصولات را افزایش می‌دهد به این صورت که مقدار آبیاری وبهترین زمان آبیاری، زمان باروری محصولات، بهبود سلامتی دام، حضور قارچ‌ها و آفت‌ها و... را تشخیص داده و اعلام می‌کند.

حل چالش‌های اساسی کشاورزی با فناوری نانو

به گزارش فارس، فنــاوری نانــو از چندیــن جنبــه می‌تواند چالش‌های اساســی موجـود در حـوزه کشـاورزی را حـل کنـد. یکـی از کاربردهـای فنــاوری نانــو در ایــن حــوزه، اصلاح محصولات کشــاورزی و بهره‌وری بالاتر از آنهاسـت.

کاربـرد دیگر، اسـتفاده از نانو کودهایی اســت کــه باعــث رشــد بهتــر و سریع‌تر گیاهــان می‌شود کــه کاهـش مصـرف آب بـرای بـه ثمـر رسـیدن محصولات را نیـز بـه همـراه دارد. از دیگـر کاربردهـای فنـاوری نانـو در کشـاورزی می‌توان از گیاه‌پزشکی، بهبــود آفتکش‌هــا، نانوحســگرهای زیسـتی و بازیافـت ضایعـات و سـایر مـوارد کـه در ادامـه توضیـح داده می‌شوند، نــام بــرد.

کشاورزی دقیق

با استفاده از نانوحسگرها می‌توان متوجه شد که هر قسمتی از مزرعه به چه میزان مواد غذایی و سم نیاز دارد. با این کار بازده اقتصادی مزرعه بالاتر می‌رود، آلودگی‌های زیست‌محیطی کاهش می‌یابد و از آب و سایر مواد به صورت کمتر و هدفمند استفاده می‌شود. تمام این موارد با استفاده از نانوحسگرهایی که تغییرات عوامل مذکور را حتی در مقادیر کم و با دقت بالا اندازه‌گیری می‌کنند، میسر می‌شود.

تصفیه پساب

به کمک نانوفیلتراسیون با استفاده از سامانه‌های نانوفیلتراسیون می‌توان پساب‌ها را تصفیه کرد و آنها را به حد استاندارد کشاورزی رساند. از کاربردهای قابل‌توجه این سیستم‌ها تأمین آب موردنیاز کشاورزی در بسیاری از مناطق محروم است.

نانوکودها

بـا اسـتفاده از کودهـای نانویـی می‌توان رشـد گیـاه را سریع‌تر و بهتـر کـرد. محصـول موردنظر بـا کیفیـت بیشتـر و در زمـان کوتاه‌تری آمـاده می‌شود. از آنجا که محصـول زودتـر به ثمـر می‌رسد، آب کمتـری نیـز مصرف می‌شود. همچنیـن کشـاورز محصولات بیشتـری را در مدت‌زمان مشـابه می‌تواند تولیـد کنـد کـه باعـث بهره‌وری اقتصـادی بالاتر می‌شود.

نکتـه مهـم در مـورد ایـن نانوکودهـا ایـن اسـت کـه اسـتفاده از آنهـا نبایـد خطـری بـرای سلامتی انسـان و آلودگـی خاک و آب داشـته باشـد. از جمله ایـن کودهـا می‌توان نانـوذرات اکسـید آهـن و اکسـید روی را نـام بـرد که باعـث رسـاندن مواد مغـذی به ریشـه گیـاه و مزایـای مذکـور می‌شوند.

آفتکش‌ها و سموم نانویی

بـا اسـتفاده از نانـوذرات و نانو کپسول‌ها می‌توان سـمومی بـا قابلیـت رهایـش کنتـرل شـده یـا تاخیـری، بـا تاثیرگـذاری بیشتـر و سـازگار با محیط‌زیست را تولید کـرد. در نتیجـه با اسـتفاده از مقادیر کمتـری از این سـموم نسـبت به سـموم رایج می‌توان نتایـج بهتری را مشـاهده کرد.

به علاوه اینکه اسـتفاده از این سـموم خطـرات کمتری را برای سلامت انسان‌ها و محیط‌زیست دارد. برای مثال با اسـتفاده از نانو امولسیون‌هایی کـه سـموم را کپسـوله کرده‌اند می‌توان سـموم را بـه صـورت هوشـمند بـه گیـاه رسـاند کـه موجـب کاهـش میـزان اسـتفاده از سـم و پایـداری بیشتـر آن می‌شود.

کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

گاز اتیلن باعث رسیدن زودهنگام میوه‌ها و سبزی‌ها می‌شود. در صورت جذب و جداسازی اتیلن از انبار نگهداری میوه‌ها و سبزی‌ها می‌توان آنها را برای مدت بیشتر نگهداری کرد. نانو جاذب‌هایی مانند نانوزئولیتها گزینهٔ کاربردی مناسبی برای جذب گاز اتیلن هستند.

بسته‌بندی هوشمند محصولات کشاورزی

مقادیر بسیار بالایی از محصولات کشاورزی قبل از رسیدن به‌دست مشتری کیفیت خود را از دست می‌دهند. یکی از عوامل مهم دخیل در این امر نفوذ اکسیژن به داخل بسته‌بندی آنهاست. در صورت استفاده از نانوذرات پرکنندهای مثل نانو رس‌ها می‌توان از نفوذ عوامل تسریع‌کننده کاهش کیفیت محصولات کشاورزی، جلوگیری کرد و عمر آنها را افزایش داد.

 

 

خواندن 177 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395